lunes, 31 de octubre de 2016

Por Bibiana Vilas 
 

Reflexións do Módulo III

“Marco Instrumental da   Orientación Laboral”Os contidos deste módulo distribuíronse en seis temas que, á vez, se enmarcaban dentro de dous bloques temáticos.Por unha banda, a docente Mayte Deus abordou a labor d@ orientador@ laboral falando das ferramentas , técnicas e coñecementos propias das persoas profesionais da orientación laboral cara a axuda na búsqueda de emprego.

Mentres que co docente Fernando Agulló analizamos o plan de viabilidade dun plan de empresa elaborado con anterioridade durante a impartición do Módulo I.

E, ainda que non houbo ningún tema específico para as TIC’s, tamén estiveron presentes durante este módulo dunha maneira transversal pero intensa, a través dunha chea de tarefas encomendadas polo docente Carlos Parada .Tales como, crear o noso perfil profesional nas redes, desenvolver e reforzar a nosa identidade dixital persoal e profesional, reflexionar sobre o noso PLE empregando ferramentas TIC’s para a curación de contidos ou, quizais a máis relevante para min, a dinamización a través de Google+.
Despois desta breve introducción paso a resumir os contidos impartidos en cada tema, destacando as cuestións máis fundamentais.


No tema 11 Intermediación laboral falouse de cómo detectar e xestionar os factores que en cada caso están a dificultar o acceso ao emprego, e as claves no deseño de desenvolvemento das accións destinadas a mellorar a empregabilidade das persoas en situación de dificultade social. Sendo a nosa labor, como orientador@s, informar aos usuari@s sobre recursos para mellorar a súa empregabilidade. É fundamental coñecer a situación de partida de cada persoa para orientar a intervención en función das necesidades reais.

Analizamos os distintos modelos de intervención na orientación laboral (didáctico, de asesoramento ou centrado nos recursos). Todos eles deben ser individualizados, respondendo as necesidades de cada orientad@, flexibles, permitindo axustes e deben potenciar a autonomía de cada usuari@ desenvolvendo os sus recursos, habilidades e competencias. Tamén se detallaron as características comúns destes modelos cos da UE.
Por último, outro punto clave tratado neste tema foi o da atención a diversidade, tomando conciencia das dificultades e particularidades cos que parten certos colectivos, para contribuir na súa integración social.

No tema 12 Itinerarios de inserción comezamos por coñecer o significado dos itinerarios de inserción, asimilando que son accións que se organizan dentro dun proceso e teñen como obxectivo a inserción socio-laboral e o desenvolvemento profesional d@s usuari@s a través do asesoramento individual e grupal. É unha medida común para toda a poboación activa e non específico dos colectivos con risco de exclusión social.Estes itinerarios estructúranse e 3 FASES diferenciadas:

1º- Facer un diagnóstivo persoalizado.
2º- Unha intervención orientadora, con actividades individuais como grupais.
3º- Unha seguemento para unha evaluación contínua.

Dunha maneira individualizada os itinerarios seguen este ESQUEMA na consecución:


 • Acollida: para coñecer as necesidades e expectativas d@ usuari@ e a presentación dun plan de traballo.
 • Orientación: proceso de acompañamento por parte dunha persoa profesional, coa finalidade de que esta persoa poida identificar e potenciar as competencias persoais e profesionais do seu orientad@.
 • Formación: conxunto de acción que permiten ao usuari@ adquirir competencias profesionais e persoais.
 • Intermediación: momento no que a persoa coñece e pon en práctica as técnicas de búsqueda de emprego e entra en contacto coa oferta de traballo.
 • Ocupación/Emprego: un novo proceso de acompañamento á inserción que se inicia cando @ usuari@ se incorpora ao posto de traballo e remata cando se avalía a competencia en relación co posto de traballo.
 • Peche: fase final do proceso de acompañamento por consecución do obxectivo proposto.Con respecto ao tema 13 Procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións: Debo dicir que, ainda que o tema auguraba abordar a materia das entrevistas, durante as sesións presenciais tanto do día 8 como 14 de outubro, falouse da importancia das dinámicas grupais na orientación e profundizamos nos tipos de dinámicas que podemos empregar para alcanzar diferentes obxectivos. 
Na última hora da sesión, sí se fixo un simulacro de entrevista , baseada nun Cv por competencias. A docente Mayte Deus recomendeu a web de Barcelona Activa,xa que ten un catálogo de ocupación donde se detallan as competencias por ocupación, ademáis de contér un diccionario de competencias clave que nos pode axudar á hora de orientar. Esta web é un bo recurso que nos ofrece diferentes ferramentas a técnicas para levar a cabo no noso día a día como orientador@s.
Compre ter en conta que cada vez máis se están a empregar as entrevistas por competencias, motivo polo que debemos prepararnos nesa materia. 

No obstante, ainda que durante as sesións presenciais, considero que non se profundizou sobre o tema das entrevista, sí podo facer un breve resumo coas ideas principais dos contidos deste tema, achegados a través da plataforma.

A entrevista no ámbito profesional da orientación é un instrumento que se emprega fundamentalmente para o asesoramento por un lado e como medio de selección persoal polo outro. Tanto a persoa que entrevista como @ entrevistad@ actúan en función do seu rol e persiguen os seus propios obxectivos. Por un lado a persoa que entrevista busca avaliar si a persoa que está entrevistando é válida para o posto de traballo que se oferta: se SABE, se PODE e se QUERE. Polo outro lado o entrevistad@ intenta demostra que PODE, SABE e QUERE desempeñar as tarefas do posto de traballo.

En canto aos tipos de entrevista que se poden empregar están as dirixidas, as semidirixidas e as grupais.

É preciso traballar a linguaxe non verbal xa que de cara a unha entrevista dará tanta ou máis información que o que expón verbalmente @ candidat@.

Unha entrevista ten tres FASES: Presentación, desenvolmento e peche. En cada unha delas se producen subfases que se implementaran adaptándoas ás características do usuario. 

Achego un vídeo ilustrativo de cómo enfrentarse a unha entrevista de traballo que podemos compartir cos nosos usuari@sO tema 14 alude a Análise de perfís profesionais e a prospección de emprego.


É fundamental para a persoa que orienta o coñecemento dos postos de traballo existentes e as súas características, imprescindible para levar a cabo unha orientación efectiva ,cun obxectivo real de inserción laboral. Non se trata simplemente dunha listaxe de empresas e postos de traballo, senón que se trata dun estudo máis en profundidade para comprender o que hai detrás de cada capacidade, competencia, actitude e aptitude requeridas polo mercado laboral de cada momento e lugar

En relación coa análise dos perfís profesionais débese traballar en tres campos:


 • A análise dos postos de traballo: para coñecer ademáis dos postos de traballo existentes, as características principais de cada ocupación
 • A búsqueda de información: a través de diferentes fontes sobre as ocupacións  e as demandas de cada momento do mercado laboral. Trátase de estar informado da oferta e da demanda.
 • Coñecer os novos perfís profesionais: nun mundo que está en constante evolución, prodúcense cambios que afectan irremediablemente ao mercado laboral. Isto non ten que ser negativo senon que pode xerar oportunidades de traballo. Se prevee que moitas destas novas ocupacións están relacionadas coas novas tecnoloxías e a xestión do tempo. 


En canto a prospección de emprego hai que diferenciar a prospección de empresas, orientada ao coñecemento e descrición da oferta, é dicir dos postos de traballo que conforman o texido empresarial. Da prospección orientada á demanda de emprego, referíndonos ao coñecemento dos perfís profesionais encamiñado á súa inserción laboral e inclusión social.

No Tema 15, Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e autoemprego.

Por unha parte están as Técnicas e ferramentas de emprego que teñen como obxectivo que o demandante coñeza instrumentos e adquira habilidades que lle permitan realizar unha búsqueda de emprego activa, organizada e efectiva. Así como disponer dos recursos básicos para afrontar un proceso de selección con posibilidades de éxito.(portais on-line de emprego, asociacións profesionais, servizos públicos de emprego, ETT etc. ), os modelos de C.V. e cartas de presentación, os tipos de entrevistas e probas de selección, así como o networking.

Por outra banda está a tarefa dos orientador@s por potenciar actitudes positivas ante a cultura do autoemprego, fomentando o espíritu emprendedor. Consiste en realizar acción encamiñadas a información e asesoramento para a elaboración dun plan de empreda, a análise dos facores clave do éxito, achegar información sobre os recursos existentes a nivel de infraestructuras e axudas.

Para empatizar co emprendemento, durante as sesión presenciais ademáis de analizar en profundidade o que é un plan de empresa, levámolo a cabo a través dun xogo de simulación empregando o modelo Canvas.


Por último, o tema 16, A elaboración do Plan de Empresa (Análise económico-financieiro. Estudo de viabilidade)
Tras profundizar sobre a necesidade do estudo do mercado durante o Módulo I , e ter elaborado o boceto dun plan de empresa, na derradeira sesión presencial co docente Fernando Agulló, tratamos de perfeccionar a estratexia para o éxito do noso proxecto que se comprobaría unha vez feito o estudo de viabilidade.


Enlaces de interese:
domingo, 30 de octubre de 2016

Por Bibiana Vilas

Reflexión sobre o PLE e o meu Entorno Persoal de Aprendizaxe.¿QUÉ É UN PLE?O PLE (entorno persoal de aprendizaxe) e o conxunto de ferramentasservizos e conexións que empregamos para aprender. Aprendendo a través dun PLE pódese dirixir, tomar control e xestionar o propio aprendizaje, tal e como ocorre co aprendizaxe informal, conectando información de diversas fontes, información que chega filtrada e comentada pola comunidade na que se participa.Estas conexións que establecemos poden modificarse en función dos nosos intereses, dando lugar a un PLE flexible e adaptado a cada momento.

As ferramentas que se empregan nun PLE resolven estas tres cuestión, dónde e cómo aprendemos, con quén aprendemos e cómo nos relacionamos coa comunidade. Entre estas ferramentas destacamos:

- Ferramentas de lectura e fontes de información que nos permiten buscar e acceder á información.
- Ferramentas e mecanismos de reflexión, síntese e organización para crear, editar e publicar a información.
- Ferramentas e estratexias de relación, trátase da rede persoal de aprendizaxe: está formada por todas aquelas persoas coas que compartimos, aportamos e difundimos información e opinións.

As características dun PLE son: que é  Gratuito, Personal y Dinámico.

O MEU PLE INICIAL


Recordo a sesión do 9 de setembro, cando o profesor Carlos Parada nos pediu que fixeramos este exercicio de análise sobre o noso entorno de aprendizaxe, reflexándoo de maneira visual e compartíndoo co título “O meu PLE inicial”. Naquel momento pensei…inicial? e…final… , non imaxinaba que o meu PLE evolucionaría tal e como o fixo durante os último dous meses e tampouco era consciente da súa utilidade.

A día de hoxe podo dicir que logro escapar da INFOXICACIÓN grazas a coñecer as ferramentas axeitadas para o deseño dunha estratexia de agregación, filtraxe e curación de contidos.

Nas sesións presenciais  adquirín coñecementos sobre  moitas  ferramentas e servizos da web 2.0 ,útiles a nivel persoal e laboral, que emprego non so no meu traballo a diario senón que o poño a disposición das persoas as que oriento. Estas ferramentas son: twitter, google+, tagxedo, blogger, linkedin, feedly, scoop it, diigo, about me e pinterest.

Captura do meu FEEDLY


Para concluir a miña reflexión sobre este tema quero facer mención á labor docente de Carlos Parada, titor deste Posgrao e docente das Tic’s.

Estou convencida de que parte da autoevaluación dun mestre é a consecución dos obxectivos por parte do alumnado ao que se está informando e formando. 

Polo que a min respecta, cumplíronse con creces as miñas expectativas sobre a importancia e a utilidade das TIC’s no noso día a día e , por suposto, para a nosa labor como orientador@s. Felicítote pola tua actitude entusiasta ante a ensinanza. Para min foi esencial ,para asimilar os conceptos, a manera de transmitirnos toda a información, descifrando os contidos para que fosen asequibles e facéndonos partícipes dun aprendizaxe significativo. E debo recoñecer que , ainda que as tarefas moitas veces resultaron algo pesadas, tiñan como finalidade que adquiríramos o coñecemento. 

Podo asegurar que despois destos catro meses comprendo a esencia da Web 2.0 e teño unha panorámica das ferramentas e servizos que podo empregar no meu día a día, tanto a nivel persoal como profesional.


Por Bibiana Vilas

Reflexións do Módulo I “Marco Conceptual da Orientación Laboral”


Nas próximas liñas reflexionarei sobre as cuestión que estimo máis importantes dentro do “Marco Conceptual da orientación laboral”, xa que considero que son útiles e aplicables na nosa labor como orientador@s.

Do tema 1 destaco toda a información relacionada coas Políticas Activas de Emprego, xa que son medidas postas en marcha polo goberno para mellorar a inserción, formación e a promoción da creación do emprego, e inflúen sobre a oferta a demanda de traballo. Teñen como obxectivo combatir o desemprego e as consecuencias sociais da crise.Segundo a Estratexia Española de Activación para o Emprego 2014­-2016 e o PAPE 2016 todos os servizos e programas das políticas activas de emprego e inserción laboral enmárcanse nos siguientes exes:

1. Orientación
2. Formación
3. Oportunidades de emprego.
4. Igualdade de oportunidades no acceso ao emprego
5. Emprendemento
6. Mellora do marco institucional do Sistema Nacional de Emprego

Tódalas medidas me parecen necesarias e imprescindibles, xa que na actualidade hai un colectivo cada vez maior de personas que precisan dun servizo de atención persoalizada no referente a súa situación laboral e profesional, por iso considero fundamental para @s orientador@s coñecer estas medidas para poder asesorar, acompañar, motivar e proporcionar as ferramientas necesarias e útiles ás persoas orientadas, para que éstas decidan o seu camiño profesional.

Con respecto ao tema 2, referente ao Mercado de Traballo, foi revelador para min o apartado sobre o Equilibrio no mercado de traballo, onde colisionan dúas forzas e intereses. Por unha banda os traballadores que representan a “oferta” de traballo (canto máis elevados sexan os soldos máis desexo de traballar haberá por parte d@s traballador@s). E por outro lado están as empresas, das que depende a demanda de traballo (canto máis baixos sexan os salarios reais máis traballo demandarán as empresas).

En relación ao equilibrio de traballo, existen dúas escolas de pensamento económico, a clásica e a keynesiana, as cales discrepan sobre a situación na que se atopa actualmente o mercado e sobre as causas e efectos do paro. Cada escola ten un enfoque diferente para o estudo económico do mercado laboral en consecuencia das súas ideas sobre a política monetaria, o comportamiento do consumidor e o gasto público.


No relativo ao tema 3, valoro moi positivamente a presentación de Elena González experta en orientación laboral e profesional. Durante a súa exposición sobre a estructura do FP e os Certificados de Profesionalidade, explicou con moita claridade o significado de termos como: INCUAL, FPE, FPI, FP Dual, Familias Profesionais, FP Contínua e aclarou as diferencias entre a Competencia Profesional (conxunto de coñecementos e capacidades que permiten o exercicio da actividade profesional conforme ás esixencias do mercado) e a Cualificación Profesional (conxunto de competencias profesionais que poden ser adquiridas por formación e/ou experiencia).


Considero que na nosa labor como orientador@s é indispensable coñecer en profundidade todo o relacionado coas Certificacións e as distintas vías para a Formación Profesional , para así poder informar sobre o novo marco de competencias profesionais, vías de acceso e os mecanismos para a obtención de competencias clave e certificados profesionais. Ademáis de asesorar e sensibilizar os nosos usuarios/as sobre a importancia da acreditación do coñecemento e/ou experiencia de traballo para incrementar a súa empregabilidade.


En referencia ao  tema 4, que aborda a temática da Política Social e de Emprego da Unión Europea, considero interesantes os dous bloques de contidos. Por unha banda coñecer en detalle a Estratexia Europa 2020 para poder informar aos nosos orientad@s  dos programas, axudas, subvencións, becas, etc dos que poden ser beneficiarios de cara a mellorar a súa empregabilidade.

E seguidamente o alusivo á Mobilidade de Traballadores pola Unión Europea.


Que nos permite facilitar ,aos usuarios/as que o desexen, a información e as ferramentas que existen para ir a traballar ou estudar nalgún país da UE, así como a información necesaria para desenvolverse con facilidade no país de destino.


Para concluir esta reflexión, analizo a miña aprendizaxe sobre o  Emprendemento, que se tratou no tema 5.  Eloxio en primeiro lugar a exposición por parte do ponente Fernando Agulló. Persoalmente recoñezo que non tiña moitas expectativas para a formación neste tema pero a miña perspectiva cambiou durante a xornada do 22 de xullo, pois entendín que o emprendemente está sendo unha alternativa das persoas desempregadas, cada vez máis empregada, para a súa incorporación ao mercado laboral.

Por isto, a labor da persoa que orienta é fundamental, pois é  importante coñecer as características que debe ter un emprendedor@ e tamén saber cómo xestar unha idea empresarial e cómo desenvolvela, mediante o modelo CANVAS e un Plan de Empresa. Así como , proporcionar aos emprendedor@s os coñecementos e habilidades necesarias para desenvolver e aplicar o seu modelo de negocio, respetando sempre a súa idea, xa que a persoa que emprende é a que toma as decisións sobre o seu proxecto.

Son consciente de que o emprendemento é necesario para o crecemento económico e para a promoción do texido empresarial.

Dentro do emprendemento destaco o emprendemento social, que pon en valor o talento das persoas que traballan para lograr un cambio social e fan unha aportación moi importante para a mellora da sociedade na que vivimos. As cooperativas son una alternativa de negocio baseada nun conxunto de valores que fundamentan a economía social.E finalizo a miña reflexión achegando un video sobre a creación dunha cooperativa.
viernes, 28 de octubre de 2016

Reflexión Individual Módulo 3. Carmen Ripamonti Mondelo

REFLEXIÓN MARCO CONCEPTUAL

El bloque 3 consta de 6 temas:

Tema 11: O traballo do orientador laboral I. Intermediación Laboral

En este tema tratamos principalmente los distintos modelos de intervención en orientación laboral. Existen distintos modelos metodológicos de intervención en orientación laboral, cada uno de los cuales tienen características propias y diferenciadas.

Los modelos tienen que ser herramientas flexibles y cada una de ella se tiene que utilizar dependiendo de las personas y colectivos que se atienden, del tipo de actuación planificada y de los objetivos y fines programados en la implementación de las diferentes acciones.

Podemos clasificar estos modelos en : Modelo Didáctico, Modelo Asesoramiento y Modelo Centrado en lo recursos. Sus características son las siguientes:


MODELO
CARACTERÍSTICAS MODELO
MÉTODO SEGÚN PERFIL DE USUARIO
ESTRATEGIAS PREFERENTES
ACCIONES DE INSERCIÓN
DIDÁCTICA
Posición “UP”, el personal técnico posee el poder de conocimiento y capacidad de conceder o denegar.
Personas usuarias activas, cuyo nivel de autorresponsabilización es adecuado.
Método Expositivo. Apoyo con el método interrogativo y, cuando sea posible, métodos activos.
Didáctico (Información Profesional, Información y Motivación, Autoempleo, Formación, Técnicas de búsqueda de empleo.)
ASESORAMIENTO
Posición Igualitaria del personal técnico.
Facilitar la de decisión a través del consenso.
Usuarios con dificultades para la toma de decisiones sobre su futuro formativo y profesional.
Método interrogativo, lineal apoyado con método expositivo.
Asesoramiento ( Plan personal de empleo, Itinerario personal de inserción, otros)
CENTRADO EN RECURSOS
Posición DOWN
Postura de “ignorancia deliberada”.
Usuarios que expresan barreras personales, pasividad y con dificultades para asumir un proyecto de inserción laboral.
Método activo e interrogativo circular. Trabajo con grupos.
Centrado en Recursos ( Grupos de desarrollo personal, desarrollo habilidades búsqueda de empleo, otros)

Tema 12: O traballo do orientador laboral II. Itinerarios de inserción

En este tema analizamos la necesidad ó no de la orientación laboral, para mí no cabe duda de que es algo indispensable, existen muchos usuarios o demandantes que sin este servicio de orientación no podrían o no realizarían de forma correcta este proceso de búsqueda de empleo. Además, estamos viviendo una situación de grandes cambios en el mercado laboral. Existen una serie de factores que influyen en las necesidades de asesoramiento por parte del usuario, ya que los cambios de trabajo o de puesto serán más habituales, la orientación laboral es necesaria durante toda la vida laboral, hay mayor diferenciación entre grupos sociales (lo que hace que la especialización de la orientación sea mayor), el concepto de trabajo está cambiando.

En este punto, tenemos que hacer hincapié en la definición de itinerario de inserción “ es un conjunto de acciones que se organizan en un proceso personalizado y lógico que tiene como objetivos la inserción sociolaboral y el desarrollo profesional de los usuarios y usuarias que participan en el mismo, especialmente a través de la información y el asesoramiento individual y grupal y con la participación de otras áreas del campo de la inserción sociolaboral.”

En todo itinerario debemos diferenciar 3 fases: diagnóstico personalizado, intervención orientadora y supervisión.


El itinerario aporta al usuario una serie de conocimientos y habilidades útiles para desenvolverse. Por otra parte, el itinerario aporta un cambio a la persona tanto en su propia percepción como en su valoración personal.

Las fases de todo itinerario son:
 • Acogida 
 • Orientación 
 • Formación 
 • Formación en contexto laboral (desarrollo de competencias) 
 • Intermediación 
 • Ocupación/ empleo 
 • Cierre


Tema 13: O traballo do orientador laboral III. Procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións


En este tema hemos tratado fundamentalmente la entrevista: qué es y su tipología. 

Una entrevista es una comunicación que se establece entre dos ó más personas, el entrevistado y el entrevistador, y lo que se busca es determinar la adecuación al puesto del candidato. 

Cada una de las partes tiene unas funciones, por una parte el entrevistador evalúa la validez del candidato, valora sus actitudes, su motivación, el interés por el trabajo y su disponibilidad entre otras. Por otra parte el entrevistado tiene que demostrar su valía, ampliar la información de su cv, transmitir confianza, etc. 

Existen distintos tipos de entrevista:
 • Dirigida: El entrevistador hace preguntas concretas y muy específicas al entrevistado, dándole poco margen de respuesta. 
 • Semidirigida: El entrevistador hace preguntas concretas, algunas abiertas (lo que favorece que el entrevistado exponga su opinión libremente) 
 • Grupal: Se convocan entre 6 y 10 candidatos y se les somete a una simulación grupal en la que tienen que debatir sobre un tema y dar una conclusión.
Podemos dividir una entrevista en las siguientes partes: Presentaciones (breve introducción antes de iniciar la entrevista) , Desarrollo (se repasan unas áreas determinadas en función de las características del puesto de trabajo) y Cierre de la entrevista (resolución de dudas y despedida). 

Por último, existe otro tipo de entrevista: La entrevista por competencias que nos permite diferenciar el rendimiento medio del excelente, nos diferencia de nuestros competidores y nos aporta un valor añadido que favorece la atracción y retención del potencial. Tenemos que definir qué son las competencias: habilidades que utiliza una persona para conseguir resultados. 

En lo que se refiere a la Orientación Laboral en la UE en la actualidad, los distintos estados miembros disponen de sistemas de orientación diferentes. Pero la tendencia, en general, es la siguiente:
 • La orientación se concibe como un proceso continuo. 
 • La orientación debe integrarse en el ámbito educativo /escolar. 
 • Los profesionales de la orientación van asumiendo el rol de agentes de cambio y dinamizadores del proceso de innovación. 
 • El orientado debe tener una participación activa. 
 • Establecer canales de información entre los distintos estados. 
 • Utilización de las TIC en el trabajo de orientación.Tema 14: Análise de perfís profesionais e prospección de emprego

El análisis de puestos de trabajo es una de las tareas fundamentales del orientador laboral, este proceso es necesario para dar información a sus orientados y con ella, éstos pueden saber cuales son las necesidades que tienen ( por ejemplo de formación) o si es adecuado o no para ese puesto en concreto. 

Con toda esta información, estamos preparados para elaborar las herramientas de búsqueda de empleo como son: cv, carta de presentación, preparación de entrevista, etc.

De cara a asesorar a nuestro orientado, se trata de poder aportar las herramientas necesarias para que él identifique la información que necesita y con ella adopte las medidas necesarias para conseguirla. El orientador puede adoptar posturas distintas dependiendo de la autonomía del orientado: acompañarle en el proceso o simplemente supervisarlo.

Pasos para guiar al orientado de forma eficiente: 
 • Hacer un listado con las fuentes de información: (ofertas de empleo, certificados de profesionalidad, fichas profesionales, etc) 
 • Buscar contactos 
 • Visita a gremios y colegios profesionales 
 • Prácticas en empresas o talleres de oficios
Una vez que el orientado dispone de toda la información que ha recopilado es necesario que seleccione la más importante y necesaria para él. 

El orientador no es el que busca la información, es un apoyo para el orientado y un guía; pero la búsqueda es trabajo de la persona orientada. 

Por otra parte en este tema hablamos también de la prospección empresarial, es un proceso en el que se establece un contacto con distintas empresas para ver cuales son sus necesidades e intentar aportar soluciones con los posibles candidatos que tenemos y concienciar a las empresas de que pueden realizar acciones para desarrollar actitudes de Responsabilidad social.

En toda prospección existen unas fases que son:
 • Fase preparatoria: es antes de iniciar el propio proceso de prospección, en esta fase se delimita la finalidad, objetivos y ámbitos de actuación. 
 • Fase de planificación: se establece una planificación exhaustiva de la prospección. 
 • Fase de trabajo de campo: En esta fase se contacta con la empresa, se buscan fechas para visitarlos y se hace la toma de contacto. 
 • Fase de evaluación y seguimiento: Durante todo el proceso se recogen datos que se analizan al final del mismo. Con toda esta información se pueden conseguir datos importantes sobre perfiles laborales, selección y envío a la empresa del perfil que buscan, etc

Tema 15: Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego


Antes de empezar con el proceso de búsqueda activa de empleo es necesario que hagamos un autoanálisis, además de analizar el mercado laboral y también marcarnos nuestro objetivo profesional. 

Existe un gran número de herramientas y recursos para la búsqueda de empleo, entre ellos vamos a destacar las siguientes:
 • Portales de empleo: considerados como una herramienta muy útil para la búsqueda de empleo (de tipo sectorial, generalista o para colectivos específicos) 
 • Bolsas de empleo de Asociaciones, Colegios Profesionales, Sindicatos, Gremios, etc. 
 • Prensa 
 • Empleo Público 
 • Intermediarios: ETT, Consultoras, Servicios públicos de empleo, etc 
 • Networking: es una red de contactos que nos vamos creando y que nos puede aportar mucha información y nuevas oportunidades.


 • Páginas Web de empresas 
 • Autocandidatura

Cada uno de estos canales tiene sus ventajas e inconvenientes, es necesario conocer en que medida nuestros orientados los conocen y los controlan para emplearlos en su búsqueda de empleo. 

Como herramientas imprescindibles dentro del proceso de búsqueda de empleo, que debemos trabajar profundamente, hay que destacar: 

 • El CV: es la herramienta principal en el proceso de búsqueda de empleo, es el primer contacto que tiene el demandante de empleo con la empresa y su objetivo es conseguir una entrevista de trabajo. En todo CV tiene que haber unos bloques fijos y otros optativos:
  • Comunes: Datos personales, formación, experiencia, idiomas, informática 
  • Opcionales: Objetivo laboral, competencias claves, referencias, logros, voluntariado, aficciones, publicaciones, bolsas, premios. 

  1. Modelos de CV 
  • Curriculum cronológico: ordenar la información en base a las fechas de realización (formación y experiencia.) 
  • Curriculum cronológico inverso: se ordenan las fechas por orden cronológico inverso. 
  • Curriculum Funcional: se destacan las áreas profesionales. 
  • Curriculum por competencias: remarca las competencias profesionales adquiridas por la persona a lo largo de su vida laboral, educativa y personal. 
  • Curriculum Europass: Formato utilizado en la UE

 • La carta de presentación es el documento que acompaña al CV, el candidato se presenta y se vende en ella. En la actualidad se sustituye por el cuerpo del correo electrónico. En ella se destacan los puntos fuertes del candidato, pero no se trata de repetir la información que ya figura en el cv.  Estructura:
  • Introducción: se explica aquí el motivo de porqué se envía la carta. 
  • Venta del candidato: se destacan los puntos fuertes del candidato. 
  • Despedida: El candidato se despide y solicita una entrevista personal.

          Entre los distintos tipos de cartas destacamos : 
  • Respuesta a un anuncio: el candidato ha visto una oferta que le interesa y envía una carta respondiendo a esa oferta. Tiene que incluir siempre la referencia de la oferta. 
  • Autocandidatura: el candidato busca conseguir una entrevista con el responsable de RRHH de la empresa que le interesa. 
Para finalizar tenemos que mencionar las herramientas de tipo innovador como son: el video curriculum, cv creativo y herramientas con soporte 2.0 (pág web, blog, etc)


Tema 16: Elaborar o plan de empresa

Cuando una persona decide emprender, uno de los aspectos que debe trabajar es el plan de empresa para poder crear su proyecto de empresa y para ello en muchas ocasiones acude a un orientador laboral, que le guiará en la elaboración del mismo.

Un plan de empresa es el principal documento que debe trabajar personalmente todo emprendedor, en él va a plasmar toda su idea de negocio, al final se trata de una reflexión personal de todos los puntos que debe analizar antes de poner en marcha su proyecto.

No hay ningún modelo establecido de plan de empresa, pero sí debería contener los siguientes puntos: una portada, un índice, el desarrollo de los contenidos ( dónde se estructuran todos los puntos que queremos abordar).

Lo primero que debemos hacer para realizar este plan es un Estudio de Mercado, que consiste en analizar la actividad de la futura empresa, los posibles consumidores y la competencia que existe. Estableceremos unas fases para llevarlo a cabo: establecer objetivos, analizar el entorno, recogida y análisis de la información y finalmente conclusión. Por otra parte debemos considerar las técnicas de venta, es decir cómo vamos a vender nuestro producto o servicio .

En segundo lugar debemos realizar un DAFO , donde reflexionaremos sobre aspectos internos y externos, nuestros y del entorno, así detallaremos cuale son nuestras fortalezas (que potenciar) y nuestras debilidades (que trabajar)

FODA - DAFO ICONOS SIMPLES

Por último analizamos las Variables del Marketing donde se planifica la oferta, precio, promoción y distribución de nuestro producto o servicio.

Para finalizar este plan y después de obtener toda esta información, realizaremos un estudio económico- financiero que es el que cuantifica todos lo datos que hemos ido recogiendo

REFLEXIÓN PERSONAL

Durante este módulo hemos tratado temas muy interesantes, es un módulo más práctico que el resto y analizamos conceptos importantes para el desarrollo de nuestro futuro trabajo como orientadores laborales.

En esta parte de la materia se clarifican conceptos como la intermediación laboral, la prospección y los itinerarios de inserción.

Para mi ha resultado muy interesante la parte en la que vemos las herramientas de las que disponemos de cara al orientado, distintos tipos de cv para trabajar con él, cartas de presentación, análisis de entrevistas, dinámicas de grupo y todas esas herramientas TIC y páginas de consulta que hemos analizado y trabajado.

Por último y de forma muy práctica, hemos visto qué es un plan de empresa y cómo desarrollarlo, puntos a tratar y lo que tenemos que analizar.

En resúmen, este modulo me ha aportado un montón de conocimientos nuevos y me ha servido para repasar los que ya tenía.

PARA SABER MÁS